Dnes je 19. marca 2018, Víťazoslav
Přihlásit se

Mayová Slovákom: Chceme, aby ste tu zostali

Prejav britskej premiérky Theresy May o rokovaniach medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou.

Foto:

Toto je kľúčový moment vhistórii vzťahu našej krajiny sEurópskou úniou. Vtejto dôležitej chvíli je môj odkaz občanom Slovenska aj partneromnaprieč EÚ jasný, Spojené kráľovstvo chce byť vďalších rokoch vaším najsilnejším priateľom apartnerom. Chceme, aby EÚ aVeľká Británia prosperovali spoločne, jeden vedľa druhého.

Rozhodnutie opustiť inštitúcie Európskej únie bolo vyjadrením toho, ako chceme, aby naša demokracia fungovala. Ľudia vBritánii chcú viac priamej kontroly nad rozhodnutiami, ktoré ovplyvňujú ich každodenné životy. To znamená, že chcú, aby tieto rozhodnutia boli urobené vBritánii tými, ktorí sa voličom priamo zodpovedajú.

Napriek tomu sme stále hrdým členom európskej rodiny národov. Neobraciame sa Európe chrbtom avieme, že úspech EÚ je vnašom hlbokom záujme avzáujme celého sveta.

Život bude pre nás, samozrejme, iný. Chápeme, že Británia nemôže opustiť EÚ aže zároveň všetko zostane tak ako doteraz. Nenahovárame si, že môžeme mať všetky výhody členstva bez splnenia jeho podmienok. No chceme aj naďalej pokračovať vspolupráci, ktorá je vnašom spoločnom záujme.

Našou úlohou pretoje vytvorenie rámca, ktorý nám umožní úzke ekonomické partnerstvo audrží tieto práva apovinnosti vnovej rovnováhe. Pri tvorbe tohto nového vzťahu nezačíname na zelenej lúke ako sinými partnermi sktorými sa uzavrela dohoda ovoľnom obchode. Vdeň nášho odchodu budeme mať vBritánii tie isté predpisy apravidlá, ako má EÚ. Takže dnes, pri tvorbe nového ekonomického partnerstva otázka nestojí na tom, ako priblížiť vzájomné predpisy apravidlá, ale čo budeme robiť, keď ich jeden znás zmení.

Ďalšou dôležitou otázkou je, ako sa postaráme oobčanov Európskej únie, ktorí žijú vBritánii anaopak. Opakujem všetkým občanom zkrajínEÚ, ktorí si vBritánii vybudovali svoje životy: Chceme aby ste zostali, ceníme si vás, aďakujeme vám za to, čo prinášate do nášho národného života. Jedným zmojich prvých cieľov tohto vyjednávania je zabezpečiť, aby ste mohli žiť vaše životy tak ako doteraz. Chcem zahrnúť dohodu oprávach občanov plne do britského práva. Nikto by nemal pochybovať onezávislosti našich súdov, alebo oprísnosti, sakou obhajujú práva jednotlivcov.

Británia bude stále stáť spolu snašimi priateľmi aspojencami pri obrane hodnôt slobody, demokracie, ľudských práv aprávneho štátu. Naše rozhodnutie opustiť Európsku úniu nie je vžiadnom prípade upustenie tohto dlhodobého záväzku. Rovnako to platí aj vprípade nášho záväzku voči bezpečnosti Európy.

Spojené kráľovstvo má najväčší obranný rozpočet vEurópe ajeden znajväčších rozvojových rozpočtov na svete. Máme rozsiahlu diplomatickú sieť, ako aj bezpečnostné zložky, tajné služby aorgány činné vtrestnom konaní na svetovej úrovni. Chceme pokračovať včo najužšej spolupráci sEÚ, chrániť našich občanov, propagovať naše hodnoty azabezpečovať bezpečnosť kontinentu. Preto navrhujeme novú, odvážnu, strategickú dohodu, ktorá poskytne obsiahly rámec budúcej spolupráce voblasti bezpečnosti, vymáhateľnosti práva atrestnej zodpovednosti. Dohodu medzi Spojeným kráľovstvom aEurópskou úniou.

Veľká Británia je bezpodmienečne zaviazaná udržiavať bezpečnosť Európy. Budeme aj naďalej ponúkať pomoc členom EÚ, ktorí budú obeťou ozbrojenej agresie, terorizmu alebo živelných ainých nešťastí.

Chceme taktiež uistiť Slovensko azostávajúce členské štáty vsúvislosti srozpočtom EÚ po našom odchode. Niektoré požiadavky vtejto oblasti sú prehnané avyriešiť ich vieme len ako súčasť vyrovnania všetkých širších otázok. Nechcem však, aby sa naši partneri obávali vyšších platieb alebo nižších príspevkov zo súčasného rozpočtového plánu pre naše rozhodnutie odísť zEÚ. Preto sme jasne povedali, že Veľká Británia si ctí záväzky dohodnuté počas obdobia nášho členstva.

Ciele, ktoré som stanovila, sú všetky mienené tak, aby vytvorili medzi EÚ aBritániou dlhodobý vzťah, prostredníctvom ktorého budeme môcť spoločne pracovať vprospech všetkých našich občanov.

Obdobie implementácie, ktoré nám pomôže presunúť sa ktomuto novému modelu hladko apokojne, je vnašom spoločnom záujme. Ako dlho bude toto obdobie trvať, by malo byť určené dĺžkou prípravy arealizácie nových procesov budúceho partnerstva. Naše očakávanie je však zhruba dva roky.

Do dnešného dňa sme už urobili veľký pokrok. Ak budeme pokračovať vo vyjednávaniach vduchu partnerstva apriateľstva, potom verím, že dokážeme vyriešiť naše nezhody srešpektom arýchlo. Potom sa otejto časti európskych dejín nebude hovoriť ako okonci vzťahov, ale ako ozačiatku nových vzťahov. Bude to začiatok spoločnej budúcnosti kde bude Spojené kráľovstvo aEurópska únia pracovať bok po boku pri dosiahnutí prosperity apríležitostí pre všetkých našich ľudí.

THERESA MAY

Autorka je premiérka Spojeného kráľovstva

Reklama